Αξιολόγηση παιδιών και εφήβων

Μετά την πρώτη συνάντηση και αναλόγως με τις ενδειξεις και το ιστορικό του παιδιού ή εφήβου, ακολουθεί πλήρης ψυχολογική αξιολόγηση που περιλαμβάνει συγκεκριμένες νοητικές και συναισθηματικές δοκιμασίες μέσω της χορηγησης έγκυρων και αξιόπιστων τεστ.