Συμβουλευτική Γονέων

Σημασιολογία : ορόσημα & συμβουλές

Πως ορίζεται;

Η σημασιολογία ορίζεται το περιεχόμενο της γλώσσας – η απόκτηση μιας νέας γνώσης, η σημασία της. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ανάπτυξη της σημασιολογίας στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της ήδη υπάρχουσας γνώσης και της νέας πληροφορίας (Δ. Νικολόπουλος 2008).

Ενδεικτικά ένα παιδί σύμφωνα με τα αναπτυξιακά ορόσημα:

Αισθητηριακή υποστήριξη για το σπίτι και την τάξη

Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού πολλές φορές, είτε οι γονείς, είτε οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να δώσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά για να αυξηθεί η απόδοσή τους στις δραστηριότητες που καλούνται να πραγματώσουν. Έτσι, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποιοι πολυαισθητηριακοί μέθοδοι που βοηθούν στην αύξηση ή στην μείωση της διέγερσης του παιδιού!

Κοινωνικές Δεξιότητες

Με τον όρο Κοινωνικές Δεξιότητες εννοούμε όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρησιμοποιεί ένα άτομο στην αλληλεπίδραση του με τον κοινωνικό περίγυρο. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούνται από κάποιους βασικούς τομείς όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επικοινωνία, η υπευθυνότητα και η αυτοεκτίμηση- αυτοαντίληψη. Οι τέσσερις αυτοί τομείς είναι εξίσου σημαντικοί για την ομαλή ένταξη των ατόμων σε κοινωνικά σύνολα και κάθε εμπόδιο  σε κάποιον από αυτούς τους τομείς  οδηγεί σε έκπτωση των εκάστοτε δεξιοτήτων.

Pages