Συμβουλευτική Γονέων

Αισθητηριακή υποστήριξη για το σπίτι και την τάξη

Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού πολλές φορές, είτε οι γονείς, είτε οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να δώσουν τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά για να αυξηθεί η απόδοσή τους στις δραστηριότητες που καλούνται να πραγματώσουν. Έτσι, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποιοι πολυαισθητηριακοί μέθοδοι που βοηθούν στην αύξηση ή στην μείωση της διέγερσης του παιδιού!

Κοινωνικές Δεξιότητες

Με τον όρο Κοινωνικές Δεξιότητες εννοούμε όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρησιμοποιεί ένα άτομο στην αλληλεπίδραση του με τον κοινωνικό περίγυρο. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούνται από κάποιους βασικούς τομείς όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επικοινωνία, η υπευθυνότητα και η αυτοεκτίμηση- αυτοαντίληψη. Οι τέσσερις αυτοί τομείς είναι εξίσου σημαντικοί για την ομαλή ένταξη των ατόμων σε κοινωνικά σύνολα και κάθε εμπόδιο  σε κάποιον από αυτούς τους τομείς  οδηγεί σε έκπτωση των εκάστοτε δεξιοτήτων.

Πιπίλα: Εχθρός ή φίλος του παιδιού;

Τα παιδιά, κατά τα τη διάρκεια της βρεφικής τους ηλικίας , έχουν την τάση να πιπιλίζουν. Αυτή η νευρομυϊκή ικανότητα σχετίζεται άμεσα με τη ανάπτυξη κάποιων βασικών λειτουργιών του παιδιού όπως είναι η μάσηση, η κατάποση, η παραγωγή ήχων και η διαμόρφωση της ομιλίας. 

Pages