Διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Σημασιολογικές-Πραγματολογικές δυσκολίες & Δ.Α.Φ.

Αρχικά, ας διευκρυνήσουμε τι εννοούμε με τους όρους Σημασιολογία και Πραγματολογία...

Ο όρος σημασιολογία αναφέρεται στο λεξιλόγιο και πιο συγκεκριμένα, στο πλήθος λέξεων που γνωρίζει και κατανοεί το άτομο, την προέλευσή τους και την παραγωγή νέων λέξεων.